Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Anticipate

To expect , merakla beklemek, ummak

Athlete

Atlet

Blur

Difficult to see , bulanıklastirmak

Boundary

Sınır, çizgi, limit

Complicate

Karmasiklastirmak

Detect

Bulmak, ortaya çıkarmak, farkına varmak

Distract

Dikkatini dağıtmak

Indistinct

Belli belirsiz, hayal meyal

Peripheral

Göreceli olarak, çevresel

Range

Çeşit,dizi, alan, menzil

Tolerate

Tolere etmek

Conscious

Adj farkında bilincinde olma

Unconsciously

Bilinçsizce, şuursuzca

Vision

Görme yeteneği, görüş

Clerk

Staff personel kadrolu çalışan

Amateirish

Professional

Occupy

İşgal etmek, yer kaplamak, yaşamak,ikamet etmek

Medieval

Ortaçağ

Peruse

Dikkatle bakmak


Examine, investigate

Attidute

Tavır, davranış


Makber, behaviour, a pan

Purpose

Aim

Pristine

Like new adj

Not exceptional

Not usual

Custodian

Guardion bekçi koruyucu muhafız

Sloppy

Careless dikkatsiz, önemsiz

Goodwill

İyi niyet, hoşgörü noun

Ancient

Antika, çok eski

Band

Müzik topluluğu a jazz band

Entertainment

Eğlence, şov

Exhibit

Sergilemek , show a display

Found

Kurmak, belli bir inanca ve fikre dayandirmak

Grandeur

Greatness mukemmel ihtisam

Remnant

Residue ruins kalıntı

Addict n has addicted to heroin adj

Bağımlı bağımlılığı olan

Venue

Yer , mahal

Racetrack

Yarış pisti, hipodrom

Entire

Bütün, tam adj

Parade

Geçit töreni noun a victory parade

Spread

Yaymak

Variation

Varyasyon değişiklik

Trace

İzini Bulmak, ortaya çıkarmak

Embrace

Sarılmak, kucaklamak

Blink

Hızlıca göz kırpmak, hızlıca yanıp sönmek

Discern

Farketmek, farkına varmak


Recognize

Discernible

Görünür

Anticipation

Ümit, beklenti

Clown

Palyaço

Chariot

Iki tekerlekli araba eski zamanlarin

Spectator

Izleyici

Marble

Mermer

Vanish

Disappear, gözden kaybolmak

Stumble

Tökezlemek, duraksamak

Acknowledge

Accept, admit


Dogrulugunu kabul etmek

Authority

Yetki, otorite

Chunk

Büyük iri parça

Delibetately

Intentionally, on purpose


Kasten kasıtlı olarak

Emotion

His duygu coşku

Engage in sth


To Participate(katılmak) in something


Dâhil olmak, bulaşmak


Industrious

Çalışkan, gayretli

Intellectual

Zihinsel

Merely

Only

Obvious

Easy to see, clear

Overwhelming

Ezici, üstün, ağır basan

Rejuvenate

Gençleştirmek

Reluctant

Gönülsüz, isteksiz unwilling

Suffer damage/defeat/loss

Kayıp mağlubiyet zarar ziyandan vs. mustarip olmak çok çekmek/ etkilenmek

Pursue

Elde etmeye çalışmak, kovalamak

Span

Süre

Epidemic

Salgın the AIDS epidemic

Unfortunately

Ne yazıkki, korkarim

Fortunately

Neyse ki, iyi ki

Impulse

Noun dürtü aniden düşünmeden

Globally

Küresel olarak

Countryside

Kirsal alan

Double occupancy

Çift kişilik

Full board

Tam pansiyon

Rural

Kırsal

On the spot

Immediately

Reduction

Indirim azaltma

Retain

Muhafaza etmek,elinden kaçırmamak


To continue keep something

Furnish

Dayayıp döşemek

Observe

Dikkatle gözlemlemek, incelemek

Reasonable

Makul , akla yatkın

Approximately

Yaklaşık olarak

Good work prospects: career oppurtinities

Mesleğinde başarı şansı